प्रत्यक्ष विश्वसनीय ज्ञातक (प्रत्यक्ष-प्रमाण)

अवधारणाबाट मुक्त एक नयाँ गैर-भ्रष्ट गैर-गल्ती जागरूकता। प्रासांगिकका अनुसार, यो एक गैर-भ्रामक चेतना हो जसले कुनै कारणमा निर्भर बिना आफ्नो वस्तुलाई जान्दछ।