प्रत्यक्ष बोधक (प्रत्यक्ष, तिब्बती: mgon sum)

एक गैर-समझदार जागरूकता जो अवधारणाबाट मुक्त छ। प्रासांगिकका अनुसार: एक जागरूकता जो अवधारणाबाट मुक्त छ।