खालीपन को प्रत्यक्ष गैर-वैचारिक प्राप्ति

एक मन जसले प्रत्यक्ष र बिना कल्पना देख्छ, अज्ञानताको कल्पना गरिएको वस्तुको अस्तित्व।