फरक प्रकृति

दुई चीजहरू फरक समयमा र फरक ठाउँहरूमा हुन सक्छन्।