भिन्न (nānātva, तिब्बती: था बाबा)

घटना जुन विविध छन्; घटना जुन समान छैनन्।