धर्मगुप्तक

अठारह प्रारम्भिक विद्यालयहरू मध्ये एक, जसको विनया आज पूर्वी एशियामा अभ्यास गरिन्छ।