धर्म (पाली: धम्म)

सबैभन्दा सामान्य अर्थमा, धर्मले धर्मको शिक्षालाई जनाउँछ बुद्ध। विशेष गरी, यसले मार्गको अनुभूति र परिणामस्वरूप दुःखको अन्त्य र यसका कारणहरूलाई जनाउँछ।