उपचार

इच्छाको क्षेत्रमा स्वर्गीय प्राणीको रूपमा जन्मनु वा रूप वा निराकार क्षेत्रहरूमा जन्मनु।