पदनाम (निर्धारित वस्तु, prajñapti, paññatti, तिब्बती: btags pa)

पदको आधारमा निर्भरतामा शब्द र अवधारणा द्वारा नामित वस्तु।