आश्रित उत्पन्न (प्रतित्यसमुत्पाद)

यो तीन प्रकारको छ: (१) कारण निर्भरता - कारणहरूबाट उत्पन्न हुने चीजहरू र अवस्था, (२) आपसी निर्भरता -घटना अन्य सम्बन्धमा अवस्थित घटना, र (3) निर्भर पदनाम -घटना केवल सर्तहरू र अवधारणाहरू द्वारा नामित गरेर अवस्थित।