निश्चित शिक्षा (नितार्थ, नितत्थ, तिब्बती: nges don)

को बारेमा बोल्ने शिक्षाहरू परम प्रकृति वास्तविकताको र शाब्दिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ (प्रसांगिकहरूका अनुसार)। व्याख्यायोग्य/अस्थायी शिक्षाहरू पनि हेर्नुहोस्।