निश्चित कर्म

कार्यहरू जुन सचेत रूपमा गरिन्छ र संचित हुन्छ (त्यहाँ कार्य गर्ने इरादा थियो) जसको परिणामहरू निश्चित रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ।