मृत्युहीन

हराउने वा हराउने छैन, निरन्तर पुनर्जन्मको अस्पष्टताबाट मुक्त। (पाली: amataṭṭho)