मृत्यु (मरणभव)

जीवनकालको अन्तिम क्षण जब सूक्ष्मतम स्पष्ट प्रकाश मन प्रकट हुन्छ।