चक्रीय अस्तित्व (संसार)

पुनर्जन्मको चक्र जुन दु:खको नियन्त्रणमा हुन्छ र कर्म.