तरकारी

हाम्रा इच्छाहरूको तृप्तिको तिर्खा। , Sanskrit: ) (पाली: , संस्कृत: )