अस्तित्वको लालसा

को लागि इच्छा परम आनन्द भौतिक र अभौतिक क्षेत्रहरूको र त्यहाँ पुनर्जन्म खोज्दै। (पाली: भव तान्हा)