भ्रष्ट बुद्धि

एक विश्लेषणात्मक मानसिक कारक जुन गलत निष्कर्षमा पुग्छ।