सहकारी सर्तहरू

यो अवस्था जसले केही उत्पन्न हुन मद्दत गर्छ, उदाहरणका लागि, पानी र मलले बीउलाई अंकुरित हुन सक्षम बनाउँछ।