परम्परागत सत्य (अवरोधित सत्य, संवृतिसत्य, सम्मुति-सक्का, तिब्बती: कुन र्दजोब बडेन पा)

जुन अज्ञानताको दृष्टिकोणबाट मात्र सत्य हो। यसमा सबै समावेश छ घटना अन्तिम सत्य बाहेक।