परम्परागत भरपर्दो कोग्नाइजर (तिब्बती: था स्न्याद पा'इ त्शाद मा)

परम्परागतता को एक विश्वसनीय ज्ञातक। यसमा परम सत्यहरू बुझ्ने क्षमता हुँदैन।