परिणाम (प्रसांग, तिब्बती: थाल 'ग्युर)

तर्कको एक रूप जसले अर्को पक्षलाई उनीहरूको दावीमा विसंगति देखाउँछ; प्रासांगिकहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने तर्कको रूप।