अवस्था

उत्पत्ति हुनमा योगदान गर्ने सहायक कारकहरू घटना in संसार। (पाली: paccaya, संस्कृत: प्रत्याया)