सशर्तता (कारण निर्भरता)

कारणहरूमा निर्भरता र अवस्था.