वैचारिक रूपमा प्राप्त (बौद्धिक रूपमा आत्म-ग्रहण, संस्कृत: परिकल्पिता)

गलत दर्शनहरू सिकेर विकसित।