वैचारिक चेतना (कल्पना, तिब्बती: rtog pa' i shes pa)

एक चेतना जसले आफ्नो वस्तुलाई वैचारिक रूपको माध्यमबाट चिन्छ।