गर्भित वस्तु (अध्यावास्य-विशाय, तिब्बती: जेन युल)

वैचारिक चेतना द्वारा कल्पना गरिएको वस्तु; यो एक वैचारिक चेतना को गिरफ्तार वा संलग्न वस्तु हो।