मिश्रित घटना

घटना कारणहरु द्वारा उत्पादित र अवस्था.

पर्यायवाची:
अनन्त घटना