सामान्य चार सत्य

चार बौद्ध सिद्धान्त प्रणालीहरूद्वारा समान रूपमा स्वीकार गरिएका चार सत्यहरू। यी वरिपरि केन्द्र कठोर पीडाहरू.