पुण्यसंग्रह (पुण्यसंभार)

द्वारा प्रेरित एक पुण्य कार्य बोधचित्ता त्यो रूप प्राप्तिको मुख्य कारण हो जीउ एक बधाई.