संज्ञानात्मक अस्पष्टता (jñeyāvaraṇa, तिब्बती: shes bya' i sgrib pa)

मुख्यतया पूर्ण जागरण रोक्ने अस्पष्टताहरू; अज्ञानताको विलम्बता र सूक्ष्म द्वैतवादी दृष्टिकोण जसले जन्म दिन्छ।