मोटो संलग्नता

बारम्बार निर्देशन र दिमागमा लागू गर्दै ध्यान वस्तु। (पाली: विटाक्का, संस्कृत: vitarka)