टाँसिदै

संलग्न सुख अनुभव गर्न र हेराइहरू, जसले हामीलाई हाम्रो अर्को अस्तित्व उत्पादन गर्ने गतिविधिहरूमा संलग्न गराउँछ। (पाली/संस्कृत: उपदान)

पर्यायवाची:
जोडिएको संलग्नक