स्पष्ट प्रकाश (प्रभास्वर)

परम्परागत मनको स्पष्ट र चेतनापूर्ण प्रकृति विषय स्पष्ट प्रकाश हो। मनको शून्यता भनेको स्पष्ट प्रकाश हो।