सित्तमात्रा (योगाचार)

एक बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली जसले निर्भर प्रकृतिहरूको वास्तविक अस्तित्वलाई जोड दिन्छ तर बाह्य वस्तुहरूलाई जोड दिँदैन।