विशेषताहरू (लक्षण, तिब्बती: mtshan nyid)

वस्तुको विशेषता वा विशेषताहरू।