चरित्रहीन (लक्षण-निःस्वभावता, तिब्बती: मत्सन न्इद न्गो बो निद मेद पा)

काल्पनिकहरूको गुण जुन तिनीहरूको आफ्नै विशेषताहरूद्वारा अवस्थित छैन।