समाप्ति (निरोधा)

दु:खको अन्त्य, तिनीहरूको बीउ र प्रदूषित कर्म जसले चक्रीय अस्तित्वमा पुनर्जन्म उत्पन्न गर्छ; मुक्ति।