कारणगत रूपमा एकरूप व्यवहार परिणाम

कर्मिक परिणाम जसमा हाम्रो कार्य हामीले अघिल्लो जीवनमा गरेको कार्य जस्तै हो।