कारण वा प्रारम्भिक प्रेरणा (हेतु-समुत्थान)

कार्य गर्न पहिलो प्रेरणा।