कारण ध्यान अवशोषण

मानवको रूपमा प्राप्त गरिएको ध्यान अवशोषण जसले रूप वा निराकार क्षेत्रहरूमा पुनर्जन्म गराउँछ।