सक्षम तयारी (असक्षम, अनागम्य, तिब्बती: nyer bsdogs mi lcog med)

पहिलो ध्यानको तयारी जसलाई भनिन्छ किनभने यो सुप्रमुन्डन मार्गहरूको लागि मानसिक आधारको रूपमा सेवा गर्न सक्षम छ।