बधाई

सबै पक्षहरु ए बधाई। यो पनि समावेश छ चार बुद्ध शरीर.