बुद्ध प्रकृति (बुद्ध स्वभाव, तिब्बती: संग rgyas kyi rigs)

एक मा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त छ कि एक घटना बधाईउच्च छ जीउ; संवेदनशील प्राणीहरूको पूर्ण रूपमा जागृत हुन सक्ने क्षमता।