सफलताको ज्ञान

बुद्धि जसले साँचो समाप्तिलाई महसुस गर्छ, जुन एकाग्र मनबाट उत्पन्न हुन्छ जुन परम सत्यमा प्रवेश गर्ने बुद्धिमा केन्द्रित हुन्छ। (पाली: abhisamaya pañña)