जीउ

  1. माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरूको सन्दर्भमा, पाँच इन्द्रिय शक्तिहरू, पाँच इन्द्रिय वस्तुहरू, र मोटे भौतिक इन्द्रिय अंगहरू।
  2. कोष वा गुणहरूको संग्रह क बधाई.

(पाली: kāya, संस्कृत: kāya)