bodhisattva

जो कोही सहज छ बोधचित्ता र बन्नको लागि तालिम लिइरहेको छ बधाई.