बोधिसत्व भूमि (बोधिसत्वभूमि)

आर्याको निरन्तरतामा बुद्धि र करुणाद्वारा विशेषता भएको चेतना bodhisattva। यो राम्रो गुणहरूको विकासको आधार हो र अज्ञानता र गलत उपस्थितिहरूको उन्मूलनको आधार हो।