बोधचित्ता

एक मुख्य मानसिक चेतना द्वारा प्रेरित आकांक्षा अरूको कल्याणको बारेमा ल्याउन र यसको साथमा आकांक्षा पूर्ण जागृति प्राप्त गर्न।