परम आनन्द

मनको गहिराइको कारण एकाग्रतासँगै आनन्दको अनुभूति। (पाली: sukha)